DOKUMENT: Stanovisko Zemědělského svazu ČR k vinařskému zákonu

Zemědělský svaz České republiky /dále jen ZS ČR/ plně podporuje deklarovaný záměr Ministerstva zemědělství upravit regulaci a evidenci sudového vína tak, aby došlo k zamezení negativních jevů s prodejem sudového vína spojených a na druhé straně nedošlo ke zbytečným zásahům do činnosti výrobců vín, neboť je nadále neudržitelný dlouhodobě existující stav, kdy se v České republice prodává více vína deklarovaného jakožto víno domácího původu než je objem vína vyprodukovaný domácími producenty. Tomuto záměru však zcela odporuje nedávné sdělení ministerstva, že bude nadále možná distribuce a následně i prodej sudových vín ze zahraničí v KEG sudech. Za tohoto stavu stávající situace, kdy se do České republiky dováží cca 100 milionů litrů vína bez dokladů, tj. na černo a toto se následně opět načerno prodá, zůstane zachována se všemi negativními důsledky, které to pro domácí vinaře působí. Označení KEG sudů kontrolní páskou, které se navíc výrobce sám vyrobí, se nejeví jako opatření, které těmto negativním jevům účinně zabrání. Z těchto důvodů ZS ČR zásadně nesouhlasí s možností distribuce a následného prodeje sudových vín ze zahraničí v KEG sudech.

Další připomínky:
1.Navrhovaná změna obsažená v návrhu ustanovení § 3 písm. p/, tj. snížení objemu z 1000 hl na 750 hl se jeví jako zbytečná bez věcného důvodu,
2.Z návrhu ustanovení § 7 upravujícího povolení k výsadbě není zřejmé, jak dlouho toto povolení k výsadbě bude platit,
3.Z návrhu ustanovení § 16 odst. 4 vyplývá povinnost uvádět na každé etiketě výrobce vína, není jasné, z jakého důvodu by toto nestačilo na jedné z etiket, neboť pokud jsou na jedné láhvi dvě etikety, tak na obou musí být údaj o provenienci hroznů, což bude mít za následek i vzhledové narušení včetně možného zásahu do designu,
4.V ustanovení § 16 odst. 5 se uvádí, že logotyp se uvést může, tudíž nemusí, z důvodu zvýraznění tuzemského produktu je nezbytné, aby toto bylo upraveno v zákoně jako povinnost a nikoliv pouze jako možnost,
5.K návrhu ustanovení § 26 odst. 6 písm. c/, které upravuje vzorek vína pro hodnocení inspekcí a písm. d/, které upravuje referenční vzorek vína – jako účelnější a jednodušší se jeví přímo stanovit počet lahví a jejich objem,
6.V návrhu ustanovení § 27 odst. 5 se navrhuje zrušit slova „ vinnými nápoji“, důvod tohoto návrhu však není vůbec zřejmý a v důvodové zprávě odůvodnění tohoto návrhu, tj. novelizačního bodu č. 51 zcela chybí,
7.Z návrhu ustanovení § 28 odst. 1 písm. d/ a e/ není jasné, jak toto bude realizováno v praxi
8.V návrhu ustanovení § 31 odst. 7 se doplňují slova „pokud tento zákon dále nestanoví jinak“ což je v důvodové zprávě odůvodněno tak, že se jedná o technické upřesnění upravující stávající stav s tím, že upřesnění vychází z praktické činnosti a požadavků Vinařského fondu. Toto zdůvodnění se však jeví jako nedostatečné, neboť každá možná výjimka otevírá cestu účelovému prosazování subjektivních zájmů.

Shrnutí:

ZS ČR podporuje záměr Ministerstva zemědělství bojovat proti různým formám černého trhu s vínem, ale navrhovaná opatření se z důvodů výše uvedených jeví jako nedostatečná v tom směru, aby byla zaručena evidence a kontrola, která by eliminovala stávající negativní jevy s prodejem sudového vína spojené.

Zdroj: Zemědělský svaz ČR

You may also like...